Winkwow

Winkwow

DCS21

DCS21: Winkwow

1. นางสาวณัฐวรา โตงามรักษ์
2. นางสาวดวงกลม เนียมนำ
3. นางสาวธัญนิชา จารุรัตน์กิจ


คอนเซ็ปต์ของผลงาน

ต้องการสื่อให้เห็นว่าทางบริษัท เป็นสถานที่ที่มีความกว้างขวาง มีความเป็นส่วนตัว และที่สำคัญคือสงบเงียบ สามารถทำงานหรือประชุมได้อย่างเป็นส่วนตัว ป้องกันเสียงดังออกมาจากภายนอก แม้จะประชุมลับ หรือการประชุมที่ต้องใช้เสียงดังมาก ก็ไม่สามารถได้ยินเสียง หรือทำให้ข้อมูลรั่วไหลไปได้

[mashshare]