WONDER

WONDER

DCS10

DCS10: WONDER

1. นายกิตติคุณ คงอิ่ม
2. นางสาวปรียาภรณ์ มณีแสง
3. นางสาวธัญญลักษณ์ กุมภาพันธ์


คอนเซ็ปต์ของผลงาน

ไม่มองให้ลึกแล้วจะรู้ได้ไง มาจากการที่ บริษัท ดีคิวบิค สเปซ จากัด มีการบริการที่หลายหลายในด้านของสถานที่เพื่อการทำงาน รวมถึงห้องที่สามารถเปิดให้คนมาเช่าทำงานได้ ไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยหรือคนต่างประเทศก็ตามทั้งยังมีบริการสำนักงานเสมือน ที่มีพนักงานคอยทำหน้าที่เป็นเลขาส่วนตัวให้ และจุดเด่นที่สาคัญที่สุดคือเครื่องปริ้น 3 มิติ ที่สามารถปริ้นออกมาเป็นรูปร่างและรูปทรงต่างๆที่ตามที่เราได้ออกแบบไว้

[mashshare]