INTERVIEW

THE WINNER

DCUBIC SPACE CONTEST SEASON 2 – GRAPHIC DESIGN –

ช นิ ษ ฎ า  เ ตี ย ศ รี พั ฒ น า สุ ข

T H E   W I N N E R

30-ชนิษฏา เตียศรีพัฒนสุข

ชื่อผลงาน “Start Work, Start Idea

แรงบันดาลใจ :

ผลงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเสนอไอเดียเชิงสมัยใหม่ ที่นำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างประเทศไทย-ไต้หวัน เทคโนโลยี 3D ร่วมกับการใช้งาน

บริษัท dCubic Space สื่อถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน ที่พร้อมเป็นสถานที่การทำงานแก่ทุกคน แบ่งปันความคิด

องค์กร National Association of Young Entrepreneurs, Taiwan(N.A.Y.E) สื่อถีงประเทศไต้หวัน โดยมีความสัมพันธ์เคียงคู่กับประเทศไทย

ตึกไทเป101กับหมีดำ เคียงคู่ช้างไทยกับเสาชิงช้า

บริษัทXYZprinting เปรียบเสมือนปากกา 3D ด้ามใหญ่ที่พร้อมสร้างสรรค์ผลงาน ความแปลกใหม่ด้านความคิด ไม่ว่าจะเด็ก หรือผู้ใหญ่ สามารถรังสรรค์ผลงาน 3มิติ ได้ในมือตนเอง

DC30

 SECOND AND THIRD PRIZE 

DCUBIC SPACE CONTEST SEASON 2 – GRAPHIC DESIGN –

INTERVIEW

DC57

SECOND PRIZE

“ภัทรกร วันรักษ์เจริญรุ่ง”

INTERVIEW

DC42

THIRD PRIZE

“กฤษฎา มุดตะเล็บ”

ชื่อผลงาน “City of  Creative

แรงบันดาลใจ :

ที่มาของงานเป็นการนำสีสัญลักษณ์ธงชาติของประเทศไทยและประเทศไต้หวันที่มีสีของธงชาติที่เชื่อมโยงกัน นำมาออกแบบให้ประสานกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อแสดงถึงความเชื่อมโยงของทั้ง 2 ทั้งประเทศ ที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวโดยมีตึกไทเป 101 ที่เป็นจุดเด่นของไต้หวันนำมาเป็นองค์ประกอบหลักของงาน

ในโปรเตอร์จะเห็นได้ว่ามีตึกเล็กๆน้อยใหญ่อยู่รวมกันมากมายร่วมกับตึกไทเป 101ตึกพวกนี้เราสื่อถึงพื้นที่ที่อยู่กลางเมืองหลวง สีสันของตึกยังคงสีหลักของธงชาติ ซึ่งเป็นการถ่ายทอดอัตลักษณ์ของ Co-Working ที่มักอยู่ตามใจกลางเมืองและเราก็ได้สื่อถึง  Co-Working อย่าง dCubic Space ที่อยู่ใจกลางอโศก

57-ภัทรกร วันรักษ์เจริญรุ่ง

DC57-ภัทรกร วันรักษ์เจริญรุ่ง

ชื่อผลงาน “City of Creative”

ชื่อผลงาน “Technolo Land

แรงบันดาลใจ :

ผลงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อนำเสนอไอเดียเชิงสมัยใหม่ที่นำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย – ไต้หวัน poster นี้ได้นำทั้งสองประเทศมาทำให้เหมือนปากกา 3D ทำตัวด้ามจับเป็นธงชาติไทย และ หัวปากกา เป็น ตึกที่ไต้หวัน

บริษัท dCubic Space สื่อถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

องค์กร National Association of Entrepreneurs Taiwan ( N . A . Y . E ) สื่อถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไต้หวัน

บริษัท XYZprinting ผู้นำการผลิตเครื่องพิมพ์สามมิติชั้นนำของโลก

42-กฤษฎา มุดตะเล็บ

DC42-กฤษฎา มุดตะเล็บ

ชื่อผลงาน “Technolo Land”

CO-ORGANISER